Проекти

Створення кваліфікаційної системи підготовки трудових ресурсів портового сектору в сприятливому середовищі (TRAINING4PORT)
Веб-сайт: www.training4port.asdei.od.ua

Головний партнер/Аплікант:
Союз румунських внутрішніх портів (Галац, Румунія)
Партнери:
Агентство Транскордонного Співробітництва та Європейської Інтеграції (Кагул, Республіка Молдова)
ГО Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції "Єврорегіон "Нижній Дунай" (Ізмаїл, Україна)
Асоціація "Global Project" (Галац, Румунія)

Контекст та основні цілі проекту: Транспортна система є основою економіки, від якої також залежить і стан навколишнього середовища. Дунайські порти мають континентальне значення, що забезпечує пряме транскордонне перевезення вантажів або пасажирів, таким чином, вирішуючи проблему відсутності інфраструктури та послуг сухопутних кордонів. Хоч транспортний потенціал Дунаю мало використовується, тим не менш, існує можливість значного зниження забруднення навколишнього середовища та ризику аварій. На сьогоднішній день існує нагальна необхідність вдосконалення менеджменту, інфраструктури, технічних умов та компетенції робочої сили в цій сфері. Так як портові послуги потерпають значних змін, особливо в транспортно-логістичному секторі, враховуючи також динамічний розвиток конкурентного ринку, вміння якомога більше задовольнити вимоги клієнта є більш ніш актуальним. Досвід показує, що компетентність роботи персоналу порту відіграє дуже важливу роль, але, знову ж таки, враховуючи динаміку ринку, існують суттєві прогалини обізнаності в цій області. Нові технології, нові робочі місця і реінжиніринг майже всіх технологічних процесів – це основні напрямки діяльності для досягнення цілей на сучасному конкурентоспроможному ринку. Знання вимог ринкового попиту повинно стати відправною точкою процесу удосконалення. Також, має бути проведено дослідження вже існуючих навичок/компетенції у персоналу, наявні кваліфікаційні ресурси, інституційна основа і не в останню чергу очікуванні зміни від цього процесу. Щоб відповідати потребам сучасного ринку, перш за все необхідно скласти план дій, "стратегію", яка б дала можливість створити базу на навчання у сприятливих умовах персоналу відповідних установ.

Основні цільові групи:

Учасники: асоціації постачальників портових послуг, портові адміністрації, транскордонні та регіональні асоціації, які тісно співпрацюють з місцевими органами управління/адміністраціями.

Зацікавлені сторони: постачальники портових послуг, клієнти порту, профспілки, постачальники тренінгових та освітянських послуг, різного роду владні установи.

Прямі бенефіціарії: співробітники порту, роботодавці

Інші: молодь, безробітні, жінки.

Актуальність проекту для EUSDR та відповідна пріоритетна галузь:

PA1A: гармонізація в сфері освіти та сертифікації шляхом підтримки інформації та участі дунайських портів в процесі європейської модернізації в області внутрішнього судноплавства (річкового). Заходи: інвестування в освіту і робочі місця в навігаційній галузі Дунаю.

PA08: підтримка конкурентоспроможності підприємств за рахунок високоефективних навчальних та кваліфікаційних систем для персоналу.

PA09: інвестування в людей та їх навички по зміцненню співпраці між ключовими зацікавленими сторонами на ринку праці, в сфері освіти та наукових досліджень з метою розробки регіональних програм розвитку.

Географічна зона діяльності проекту:

Діяльність в рамках проекту буде проводитись в Румунії, Україні та Республіці Молдова. Зона дослідження буде включати до себе спільноти дунайських портів і сектор портових послуг в цих трьох країнах. Документальна робота охоплюватиме всі країни з макрорегіону Дунай.

Заходи проекту

WP1 – Створення групи зацікавлених сторін

Опис:

Відповідальний за цей захід є Головний партнер/Аплікант разом зі всіма партнерами. Захід спрямований на вибір відповідних зацікавлених сторін, які стануть предметом дослідження ринку. Кожним партнером у своїй країні буде проведено інвентаризацію постачальників портових послуг та профспілок портових робітників з усіх дунайських портів. Крім того, ще й існуючих постачальників в сфері тренінгів та навчальних курсів, які можуть бути задіяні в проекті. Також, буде розроблені бази даних зацікавлених сторін, які будуть завантажені на веб-сайтах партнерів з метою доступності для інших стейкхолдерів. Розробкою відповідного веб-сайту займатиметься український партнер. Всі висновки, поетапно, будуть відображені у доповіді, зробленої Головним партнером/Аплікантом.

Основні цілі:

 • інвентаризація постачальників портових послуг (всі партнери)
 • інвентаризація профспілок портових робітників (всі партнери)
 • інвентаризація існуючих постачальників послуг з навчання та тренінгів для працевлаштування в порту (всі партнери)
 • розробка бази даних зацікавлених сторін (Головний партнер/Аплікант)
 • розробка веб-сайту (український партнер)
 • підведення підсумків у вигляді доповіді (Головний партнер/Аплікант)

Індикатори:

 • 1 дослідження (30 сторінок)
 • 1 ІТ- інструмент
 • 3 бази даних зацікавлених сторін
WP2 – Дослідження ринку робочої сили портів

Опис:

Мета цього блоку заходів полягає у виявленні прогалин на ринку праці порту, що стосується компетенції оперативного персоналу, задоволення потреб роботодавців, а також, очікувані професійні досягнення робітників. Консультантами з досліджень ринку буде розроблено запитальник (анкету) яка буде стосуватись огляду існуючої ситуації щодо робочих місць, розвитку необхідних компетентних навичок у робітників порту, сучасні потреби роботодавців та ін.. В ході дослідження будуть проводитись консультації з відповідними зацікавленими сторонами. На основі результатів маркетингових досліджень буде розроблено стратегію з метою створення системи навчання на основі компетентності.

Основні цілі:

 • консалтинг (Головний партнер/Аплікант)
 • підготовка дослідження ринку: розробка критеріїв відбору і створення представницьких зразків; розробка он-лайн анкетування
 • збір інформації стосовно стейкхолдерів (зацікавлених сторін)
 • обробка інформації
 • розробка стратегії
 • консультації з відповідними зацікавленими сторонами цільових країн, які будуть організовані у кожного партнера
 • розробка плану дій

Індикатори:

 • 3 зустрічі (15 годин)
 • 2 дослідження (100 сторінок)
 • 1 запитальник (анкета)
WP3 – Створення сприятливих умов для розвитку відповідної компетенції робочої сили порту

Опис:

Огляд/оцінка існуючої нормативно-правової бази для роботи в порту, а також, умов зайнятості робочої сили (за допомогою партнерів). Мета дослідження полягає ідентифікацію існуючої нормативно-правової бази і її відповідність сприятливим умовам розвитку компетентних навичок персоналу порту. Результати будуть базуватись на основі документації та законодавства кожної з країн-партнерів, а також, попередніх дослідженнях. Кожен партнер буде проводити у своїй країні персонально дослідження. На підставі результатів дослідження буде розроблена стратегія, яка буде вказувати на прогалини в цій області, а також, основні напрямки майбутньої роботи. Будуть організовані в кожній з країн зустрічі з представниками місцевих органів влади та профспілок з метою тісної та плідної співпраці.

Основні цілі:

 • огляд існуючої нормативно-правової бази для роботи в порту. Розробка бази даних (всі партнери)
 • огляд умов зайнятості робочої сили в портах (всі партнери)
 • огляд попередніх досліджень, що стосується вищезазначених питань (Головний партнер/Аплікант)
 • співпраця з профспілками, місцевими органами влади (зустрічі)
 • розробка стратегії з метою створення сприятливого середовища (Головний партнер/Аплікант)
 • розробка плану дій, який буде супроводжувати стратегію

Індикатори:

 • 2 дослідження/публікації, 70 сторінок
 • 3 зустрічі, 3 години
 • 1 база даних
WP4 – Розробка концепції та визначення джерел фінансування

Опис:

Ґрунтуючись на цілях WP2 та WP3 буде розроблена концепція проекту з метою реалізації вищезазначених дій, а також, стратегія. Це буде супроводжуватись відповідним фінансуванням з бюджету проекту.
Огляд існуючих можливостей фінансування буд здійснюватись з метою виявлення потенційних джерел фінансування.
Буде розроблений список потенційних партнерів.

Основні цілі:

 • розробка концепції проекту
 • огляд джерел фінансування
 • розробка бюджету
 • список потенційних партнерів

Індикатори:

 • 1 концепція проекту
 • 1 бюджетний план
 • 1 список потенційних партнерів
WP5 – Менеджмент та загальне управління

Опис:

Партнери в рамках проекту будуть здійснювати заходи, передбачені в заявці (Application form) відповідно до умов, встановлених у договорі субсидування, а також, за вказівками керівництва. Команда проекту буде виконувати заходи щодо забезпечення якості управління реалізації проекту з метою досягнення вищезазначених цілей. Для публічності реалізації проекту, інформація буде систематично викладатись на веб-сайті партнерів, а також, будуть організовані 2 заходи – один на початку проекту, інший – наприкінці. Стійкість діяльності в рамках проекту буде забезпечуватись шляхом розробки концепції плану дій та стратегій.
Партнери проекту будуть тісно співпрацювати та забезпечать Головного партнера/Апліканта необхідною підтримкою з метою успішної реалізації проекту відповідно Угоди про партнерство.

Заходи:

 • планування
 • контроль
 • звітність
 • видимість (гласність): веб-сайт (2 заходи в Румунії та Україні). Розміщення прес-релізів безпосередньо перед заходами (для зацікавлених сторін). По 50 брошур будуть роздані під час заходів.

Індикатори:

 • 2 заходи, 60 учасників
 • 8 зустрічей, 8 годин
 • 8 прес-релізів

Очікувані результати від заходів в рамках проекту

Встановлення стратегічних цілей та дій, які необхідні для створення системи навчання на основі компетентної моделі для роботодавців портів, а також, сприятливого середовища для цих цілей.

Партнерство буде складатись з організацій з твердим зобов’язанням підтримувати розвиток дунайських спільнот. Завдяки цьому проекту буде проведено глибокий аналіз ринку праці портів з трьох придунайських країн, буде закладена основа для нових проектів у майбутньому. Буде розроблена спільна модель компетентної системи навчання, яка, в свою чергу, привнесе свій внесок у підвищення якості портових послуг, поліпшення доступності праці та мобільності робочої сили в портах макрорегіону Дунай.Термін реалізації:   01.02.2015 - 30.10.2015
Статус:    during

Фото

Інші проекти